پروژه پیاده روسازی

پروژه پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان امام(ره)، از پل اسبچین تا پارک مدرس

پروژه پیاده روسازی