لوگو

شـهرداری
عباس آباد

شعار سال
رهبری
Previous
Next
ساختار شهرداری
حوزه شهردار

حوزه شهردار

معاونت ها و ادارات

معاونت ها و ادارات

سازمان ها و سایر مموعه ها

سازمان ها و سایر مجموعه ها

مناطق پنجگانه شهری

مناطق پنجگانه شهری

شهردار عباس آباد

مهندس سپهرداد شیخ الاسلامی

خدمات الکترونیک

سامانه 137

نقشه شهر

میز خدمت

سامانه شفاف

نظرسنجی

سامانه 137

نقشه شهر

میز خدمت

پروژه شهری

پرداخت عوارض

پرتال داخلی

سامانه شفاف

نظرسنجی

پرتال داخلی شهرداری

پرداخت قبوض

عوارض خودرو

سامانه پشتیبانی

سامانه جام

GIS

شهرسازی

میل سنتر

اینترنت شهرداری